2021

Bybelse berading, Biblical Counselling

To the Church at MyFiladelfia,

 

I greet you in the beautiful name of Jesus Christ, our Lord. It is middle January and for those who might already have forgotten, or care to forget, it is the year 2021.

 

The COVID-19 Pandemic.

 

My apologies for the slightly negative tone of my introduction above – I am certain that we all feel that way at times. Exhausted, yet we continue. The 2020 COVID-19 pandemic has and still is, continuing to have a spirit-, soul- and body-destroying effect on society. Lately, it is common to hear of a friend, or loved one, who succumbed to this evil virus and its global fallout. Many of us are left feeling desperately ill-equipped to deal with the situations we now face. The challenges are diverse, because the impact of the pandemic is total. The trauma inflicted upon our lives, has dramatically increased in the past year, leaving us stripped bare in every way: spiritually, socially, financially, emotionally and physically (to name but a few). The hierarchy of needs has been completely turned on its head and we do not know how to reconstruct the lives we lived thirteen months ago.

 

Mark 13 and Matthew 24.

 

I believe that Jesus had much to say about the kind of world we live in currently, as I am particularly reminded of Mark 13 and Matthew 24. Do we currently witness the beginning of tribulations? Jesus said that these things must come into fulfilment, in order for us to know when the time has come for all things to be made new. Even though we know that it is not for us to know when the exact date will be, we know what to do, when we see these things which are about to be completed. Speaking to His disciples privately, He tells them about the impending fate of the world. Some scholars believe Jesus’ narrative refers to the destruction of Jerusalem in 70AD, because of verse 2 in Matthew 21 and Mark 13 and they have contended that this took place. However, if the Scriptures are closely studied, it is clear that Jesus is not only referring to Jerusalem, but the entire known world. Why is this important? Well, it includes us – Jesus is referring to a global crisis, such as the world has not ever seen. I believe it is safe to say that we are experiencing such a crisis. I cannot guarantee that the COVID-19 pandemic is the catalyst to what Jesus described in the abovementioned scriptures, but we can certainly learn from Him what we need to do during such times.

 

The answer is glaringly apparent, BE READY and expect Him at any moment. In Matthew, Jesus uses the example of Noah, and the situation before the flood came. I urge you not to get carried away with the chaos of our current world.

 

Where do we need to focus?

 
  • The Word of God (Please note: Not books, or teachings about the Bible).
  • Preaching the Good News (feed others with the Word of God)
  • Trust entirely on the Lord and the Holy Spirit.
  • Do not be anxious.
  • Do not be deceived.
 

I can already hear many of you ask: “But wait, is there not more to it? Can’t we do more?”

My dear friend, that is just it! We need to trust God to do His work, according to His will and in His time. We surrender our will to control, as well as our fear, to Him and trust Him to give us what we need, even in the hour when we need it. Take heart that when we see these things, we know that our redemption draws near.

 

The Lord has planned 2021, so take heart and be strengthened by God in your innermost being.

 

God bless!

Jack @ MyFiladelfia – e-mail – jack@myfiladelfia.com

Aan Die Kerk In MyFiladelfia

 

Ek groet u in die wonderlike naam van Jesus Christus, ons Here. 

Dit is middel Januarie en dit is die jaar 2021 – vir diegene wat dalk al vergeet het, of liefs wil vergeet.

 

Die COVID-19-pandemie in 2020

Ek vra om verskoning vir die effens negatiewe toon van my inleiding hierbo – ek is seker dat ons almal soms so voel. Uitgeput, tog gaan ons voort. Die COVID-19-pandemie het steeds ‘n voortslepende gees-, siel- en liggaams vernietigende effek op die samelewing. Die afgelope tyd is dit algemeen om te hoor van ‘n vriend, of geliefde, wat gesterf het as gevolg van hierdie bose virus en die wêreldwye nagevolge daarvan.

 

Baie van ons voel wanhopig swak toegerus om die onbekende die hoof te bied. Die uitdagings is uiteenlopend, omdat die impak van die pandemie algeheel is. Die trauma wat ons getref het, het die afgelope jaar dramaties toegeneem. Ons is op verskeie terreine gestroop: geestelik, sosiaal, finansieel, emosioneel en fisies (om maar enkeles te noem). Die hiërargie van behoeftes is heeltemal op sy kop gedraai en ons weet nie hoe om ons bestaan van dertien maande gelede te herbou nie.

 

Markus 13 en Matteus 24!

Ek glo dat Jesus baie te sê gehad het oor die soort wêreld waarin ons tans woon, aangesien ek veral aan Markus 13 en Matteus 24 herinner word. Getuig ons tans van die begin van die beproewings? Jesus het gesê dat hierdie dinge vervul moet word, sodat ons kan weet wanneer die tyd aangebreek het dat alle dinge nuut gemaak sal word. Alhoewel ons weet dat dit nie vir ons is om te weet wanneer die presiese datum sal wees nie, weet ons wat ons moet doen as ons die dinge sien wat binnekort voltooi sal wees. Hy het privaat met sy dissipels gepraat en hulle vertel van die naderende lot van die wêreld. Sommige geleerdes meen dat Jesus se vertelling verwys na die vernietiging van Jerusalem in 70 nC, volgens vers 2 in Matteus 21 en Markus 13 en hulle beweer dat dit plaasgevind het. Indien die Skrifte egter deeglik bestudeer word, is dit duidelik dat Jesus nie net na Jerusalem verwys nie, maar ook na die hele wêreld. Waarom is dit belangrik? Wel, dit sluit ons in. Jesus verwys na ‘n wêreldwye krisis, soos wat die wêreld nog nooit gesien het nie.

 

Ek glo dit is veilig om te sê dat ons so ‘n krisis beleef. Ek kan nie waarborg dat die COVID-19-pandemie die katalisator is vir wat Jesus in die bogenoemde tekste beskryf het nie, maar ons kan beslis by Hom leer wat ons gedurende sulke tye moet doen.

 

Die antwoord is opvallend duidelik, WEES GEREED en verwag Hom enige oomblik. In Matteus, gebruik Jesus die voorbeeld van Noag en die situasie voor die vloed. Ek doen ‘n beroep op u om nie meegevoer te word deur die chaos van ons huidige wêreld nie.

 

Waar moet ons fokus wees?

 
  • Die Woord van God (Let wel; nie op boeke, of onderrig oor die Bybel nie).
  • Verkondig die goeie nuus (voed ander met die Woord van God)
  • Vertrou volkome op die Here en die Heilige Gees.
  • Moenie angstig wees nie.
  • Moenie mislei word nie.
 

Ek hoor al baie van u vra:  „Maar wag, is daar nie meer daaraan nie? Kan ons nie meer doen nie?” My liewe vriend, dit is juis dit! Ons moet God vertrou om Sy werk te doen volgens Sy wil en op Sy tyd. Ons gee ons behoefte om te beheer, asook ons vrees, oor aan Hom en vertrou dat Hy aan ons sal gee wat ons nodig het, selfs in die uur wat ons dit nodig het. Let daarop dat ons weet dat ons verlossing nader kom, wanneer ons hierdie dinge sien.

 

Die Here het 2021 beplan – wees dus moedig en word in u innerlike wese deur God versterk.

 

God seën u!

Jack @ MyFiladelfia – e-pos – jack@myfiladelfia.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *