fbpx
Myfiladelfia Biblical Counselling

Waarom is Bybelse Berading belangrik?

Bybelse bediening spits homself toe om innerlike genesing onder leiding van die Heilige Gees te fasiliteer aan diegene wat die behoefte het om ‘n lewe van oorwinning in Jesus Christus te leef. Hy, Jesus, het reeds vir ons as versoeningslam aan die kruis gesterf om die gevolge van ons sonde uit te kanselleer, maar om in totale vryheid te leef is daar egter steeds vernuwing wat moet plaasvind.

As ons vertrekpunt moet ons verstaan dat God die Vader mense as drie-enige wesens geskep het. Ons is volgens Sy beeld geskape (Genesis 1:26; 7:2). Ons bestaan dus uit ‘n liggaam, siel en gees. Paulus het meer as 2000 jaar gelede al hierdie konsep verduidelik in 1 Tessalonisense 5:23:

“Mag God, wat vrede gee, julle volkome aan Hom toegewyd maak en julle geheel en al, na gees, siel en liggaam, so bewaar dat julle onberispelik sal wees wanneer ons Here Jesus Christus weer kom!”

Daar is verwarring oor die konsepte van siel en gees en baie gelowiges is onder die indruk dat dit dieselfde is. Hebreërs 4:12 bewys egter dat daar wel ‘n onderskeid is:

“Die woord van God is lewend en kragtig. Dit is skerper as enige swaard met twee snykante en dring deur selfs tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg. Dit beoordeel die bedoelings en gedagtes van die hart.”

In ‘n boek geskryf deur Watchman Nee (1968:21) “The Spiritual man” beaam hy ook dat die mens primêr as ‘n geestelike wese leef. Die mens besit ook ‘n siel inwonend in ‘n aardse liggaam. Dit is belangrik om onderskeid tussen hierdie drie elemente te tref, want hernuwing hierin gebeur op verskillende vlakke en op verskillende tye.

Wanneer ‘n persoon tot bekering kom en Jesus Christus as persoonlike Verlosser aanneem, word ‘n splinternuwe gees-mens gebore. Die gees word vlekkeloos wederbaar en geheilig. Dit is die uiteindelike rede vir Jesus se kruisdood. Hy het as laaste Adam gekom om, onder andere, ons aansien voor God te herstel.

Die volgende tree in hierdie heiligmakingsproses is om jou vleeslike self soos beskryf in Romeine 12:2 onder die leiding van die Heilige Gees te plaas. Paulus noem dat ons onberispelik moet lewe tot Jesus se wederkoms (1 Tessalonisens 5:23). Dit kan slegs gedoen word met die Heilige Gees in ons.

As Bybelse berader is dit belangrik om aan die kliënt te verduidelik dat by wedergeboorte (wanneer ons, ons hele wese aan Jesus Christus oorgee) word ons gees wederbaar en dit is geestelike heilige grond. Ons siel en liggaam is egter nog steeds onderhewig aan die nagevolge van die sondeval en moet nou (na wedergeboorte) deur ‘n proses van heiligmaking geneem word om genesing en oorwinning te bewerkstelling.

Ons harte is vir Jesus geweldig belangrik en die skrif waarsku ons ook om ons harte te beskerm (Spreuke 4:23). Hy weet wat goed vir ons is, en roep elke wedergebore Christen om onderdanig te wees tot ʼn proses van innerlike genesing, bevryding en heiligmaking in ons siel (vertaal as hart soos met ons gees). Ons moet dus heilig begin lewe want dan is ons getuienisse nie net soveel sterker nie, maar ons begin kyk na ons woorde, dade en gedagtes en wat ons toelaat in ons lewens. 1 Petrus 1:14-16 verduidelik:

“As gehoorsame kinders moet julle nie julle lewe inrig volgens die begeertes wat julle vroeër gehad het toe julle God nie geken het nie. Nee, soos Hy wat julle geroep het, heilig is, moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig wees. Daar staan immers geskrywe: “Wees heilig, want Ek is heilig.”

Aan die begin toe God die Vader die mensdom geskep het, het Hy dit goedgedink om vir elkeen ‘n lewende siel te gee wat hom of haar sal onderskei van ander mense. Watchman Nee (1968:36) verduidelik dat ons siel uit ons wil, intellek en emosies bestaan. Die siel is aan ons geskenk om die vermoë te hê om in verhouding te staan met die wêreld om ons.

Dit is ook in hierdie deel waar meeste van ons aanslae van die bose plaasvind, veral na ons bekering juis omdat mense geestelik meer weerloos is, soos pasgebore baba ’s.

Die mens se wil is ‘n geweldige belangrike deel van ons siel aangesien ons ‘n vrye keuse gegee is. Selfs nie eers God die Vader sal ‘n mens se wil manipuleer nie. Hy wil egter hê ons moet Hom kies as gevolg van gehoorsaamheid aan Sy stem, soos die Gees en Woord ons lei.

Die mens se emosies is die deel van die sielsdimensie wat ons na kan verwys na gevoelens. Dit sluit blydskap, opgewondenheid, hartseer, verwyt, skuldgevoel, verlange ensovoorts in. In menige geval is hierdie deel van die siel gelykstaande aan ‘n slagveld en is die grootste teiken vir bose aanvalle. Die vyand en bose geeste gebruik enige taktiek om ons siel te beleer en ons so af te breek.

Sodra die kliënt besef dat die siel en die gees nie dieselfde is nie sal die kliënt begin verstaan dat hul heil nie afhang van die toestand van jou sielsdimensie nie. Daar word dus klem gelê op die verduideliking dat die heiligmakingsproses net ‘n uitwerking op die kwaliteit van ons lewe op aarde beïnvloed en dat jou heil (redding) nie daarvan afhang nie.

Watchman Nee (1968:79) verduidelik Jesus se werking aan die kruis was eenmalig en die werking deur die Heilige Gees gebeur daagliks. Dit is ‘n daaglikse stryd:

“The cross of Christ deals with sin and the Holy Spirit through the cross treats of self. Christ delivers the believer completely from the power of sin through the cross that sin may not reign again; but by the Holy Spirit who dwells in the believer, Christ enables him to overcome self daily and to obey Him perfectly. Liberation from sin is an accomplished fact: denial of self is to be a daily experience”

Heiligmaking bring as’t ware groter intimiteit tussen jou en die Drie-Eenheid; dit versterk gehoorsaamheid en gehoorsaamheid bring seën. Daardie seën manifisteer dan as genade in ons lewens.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *